Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เงื่อนไขการชำระเงิน(Term of Payment)
อัตราการชำระเงินมัดจำ
ในการจองทัวร์ครั้งแรกเมื่อท่านตกลงเดินทางกับทางบริษัทฯ ต้องชำระเงินค่าจองทัวร์ ขั้นต่ำ หรือตามที่โปรแกรมระบุหรือชำระเต็มจำนวน

  • เงินมัดจำท่านละ10,000บาทสำหรับทัวร์เอเชีย เกาหลี ฮ่องกง มาเก้า สิงคโปร์
  • เงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท  สำหรับทัวร์ ญี่ปุ่น ตุรกี จอร์แดน อียิปต์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
  • เงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท   สำหรับทัวร์ยุโรปแอฟริกา อเมริกา แคนาดา

อัตราการชำระเงินที่เหลือ
เมื่อท่านชำระเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่จะมีการนัดหมายเพื่อชำระเงินในส่วนที่เหลือ

ซึ่งต้องชำระก่อนเดินทาง 30 วันหรือแล้วแต่กรณี


วิธีการชำระเงิน( Payment )

  • ชำระเงินค่าจองทัวร์  / ค่าทัวร์ทั้งหมด  ที่บริษัทฯ

 


  • ชำระเงินค่าจองทัวร์  /  ค่าทัวร์ทั้งหมด ผ่านทางธนาคาร

ท่านสามารถชำระเงินได้ที่ 2 ธนาคารดังต่อไปนี้

 

หมายเหตุ 
- หลังจากที่ท่านโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารของธนาคารเรียบร้อยแล้ว กรุณา แฟกซ์ ใบ  Pay-in  (ใบโอนเงิน พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล โปรแกรมการท่องเที่ยว วันเดินทาง  จำนวนผู้เดินทาง แล ะหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน) มายังบริษัท ฯ
ที่Fax : 02-019-4669 หรือ E-mail : booking@2pmholiday.com
-  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายส่งพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารของบริษัทฯ ไปรับชำระเงินสดในการมัดจำจองทัวร์หรือชำระค่าทัวร์ จากลูกทัวร์โดยตรง และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น กรณีมีผู้แอบอ้างไป