Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

                                                การจองทัวร์( Booking )


เงื่อนไขการจองทัวร์(Term and Condition)
วิธีการจอง, เงื่อนไขและการชำระเงิน
1.ส่งหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง(เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6เดือน)พร้อมใบจองทัวร์(reservation form)ซึ่งระบุโปรแกรม
ทัวร์, ช่วงเวลาในการเดินทางและจำนวนของผู้ร่วมเดินทางมาที่เบอร์แฟกซ์ 02-019-4669 หรือ อีเมล์มาที่
booking@2pmholiday.comเท่านั้น
2.ลูกค้าควรอ่านเงื่อนไขก่อนจองเนื่องจากทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังต่อนี้
   - การบริการที่เกิดขึ้นจากสายการบินอาทิเช่นการเลื่อนเที่ยวบินหรือยกเลิกเที่ยวบิน
   - การเดินทางมาสนามบินล่าช้าของลูกทัวร์, ลืมเอกสารสำคัญ ที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทาง  จนไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ทัน
 (ตกเครื่อง)
 -บริษัทฯ รับเฉพาะ ผู้มีจุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
   - หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธ การเข้าประเทศ หรือออกนอกประเทศ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
ซึ่งถือเป็นเหตุผล ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางพร้อมกับคณะทัวร์และบริษัทฯ และทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
   - หากท่านถูกปฏิเสธ การเข้า-ออก เมือง ไม่ว่าประเทศใด จนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ลูกทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
หัวหน้าทัวร์และไกด์ จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จึงจำเป็นต้องออกเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทาง
ตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงาน และเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
   - ค่าบริการทั้งหมด คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา
ค่าบริการในกรณีที่สายการบินมีการขึ้นราคาตั๋วเครื่องบิน,ภาษีเดินทาง, ค่าประกันภัย,ค่าธรรมเนียมน้ำมัน  หรือมีประกาศลด
ค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยน ได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะ จะเดินทาง
   - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่นการยกเลิก หรือ ล่าช้า ของสายการบิน,
อุบัติเหตุ, อุบัติภัยธรรมชาติ, การประท้วงนัดหยุดงาน, การจลาจล, หรือสิ่งของสูญหาย ตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ

  -  บริษัท ฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน,โรงแรม หรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของ
สัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
   - ตั๋วเครื่องบิน เป็นตั๋วกรุ๊ป ราคาพิเศษ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่สามารถนำ
ตั๋วมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
   - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนวันเดินทาง กรณีคณะเดินทางไม่ครบ 15 ท่าน(ผู้ใหญ่) โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   - ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นฯ หากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ไม่สามารถท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านไม่สามารถขอคืน
ค่าบริการ
   - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทาง บริษัทฯ จะยึดถือและ
คำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 -กรณีสายการบินที่ระบุเต็มบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสายการบินในระดับใกล้เคียงกันโดยพิจารณาจากราคาค่าโดยสารและ
ลักษณะของเครื่องบินทั้งนี้ทางเราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนเดินทางอย่างน้อย7วัน
   - เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้
ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
*** กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้บริการ ***
3.สำรองที่นั่งด้วยการชำระเงินมัดจำหากยังไม่ชำระค่ามัดจำยังไม่ถือว่าการจองสมบูรณ์(กรณีจองทัวร์ช่วงเทศกาลหรือวันหยุด
ยาวลูกค้าต้องชำระเงินค่าทัวร์เต็มจำนวนเนื่องจากเงื่อนไขการออกตั๋วเครื่องบินในช่วงเทศกาล)
 -  ท่านละ10,000บาทสำหรับทัวร์เอเชีย เกาหลี ฮ่องกง มาเก้า สิงคโปร์
    -  ท่านละ 20,000 บาท   สำหรับทัวร์ ญี่ปุ่น ตุรกี จอร์แดน อียิปต์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
    -  ท่านละ 30,000 บาท   สำหรับทัวร์ยุโรปแอฟริกาอเมริกา แคนาดา
4.เราขอสงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อนและชำระส่วนที่เหลืออย่างน้อย20วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน หรือตามที่ระบุในโปรแกรมแล้วทางบริษัทฯ จะจัดส่ง
ใบเสร็จรับเงิน และหนังสือยืนยันการเดินทาง (Confirmation Letter)พร้อมทั้งรายละเอียดการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง ส่งกลับไป
ยังท่าน

การยกเลิก(cancelation)
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง31วันขึ้นไปคืนเงินค่าจอง / ค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ หลังจากหักค่าใช้จ่ายบางส่วน ที่เกิดขึ้นจริง
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง15- 30วันคิดค่าใช้จ่าย50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง7 – 14วันคิดค่าใช้จ่าย80%ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4.ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า1 – 6วันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
5.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดยาวหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำตั๋วเครื่องบินกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำ
ที่พักโรงแรมโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่นEXTRA
FLIGHT และCHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆแล้ว
6.ถ้าหลักฐานเอกสารสำคัญต่างๆหรือพาสปอร์ตของผู้ร่วมเดินทางมีปัญหาหรือไม่สมบูรณ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบกรณีไม่สามารถเดินทางได้ ( พาสปอร์ต ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง )